Affärs-och ledarutveckling

Företag som samarbetar med oss gör det ofta för att implementera förändring. Utmaningen alla organisationer brottas med är att gå från en bra idé, en ny strategi, från en Powerpointpresentation till handling och faktisk beteendeförändring både hos medarbetare och kunder. 

Att varje medarbetare förstår sitt bidrag till helheten och tar ett personligt ansvar, ett ägarskap för sin roll och betydelse i förändringsprocessen är en avgörande framgångsfaktor – antingen det handlar om att gå från produkt till service/tjänstefokus, öka hastigheten från innovation till färdig produkt, introducera ett nytt lojalitetsprogram för de största kunderna, förankra kärnvärdena i företagskulturen – eller något helt annat.   

Att ”rulla ut” uppifrån beslutade principer och riktlinjer, brukar sällan ge de långsiktiga effekter ledningen hoppas på, hur mycket pengar man än satsar på interna roadshows, filmer eller annan intern marknadsföring.  

Förändringsprocesser som ger bestående resultat har det gemensamt att de bygger på tydlig och konkret koppling mellan ett företags inriktning och medarbetarens vardag.  

Förutsättningen är dock att etablerade strukturer, system och processer verkligen stödjer det nya sättet att arbeta, så allt hänger ihop och bildar en fungerande helhet. 

Vi faciliterar ofta visions-, strategi- och förändringsprocesser utifrån grundantagandet att den mesta specialistkunskapen om marknad, konkurrenter, trender med mera redan finns inom företaget.  

Vår roll är att leda processen på ett innovativt och energiskapande sätt så att de involverade medarbetarna verkligen vågar ifrågasätta etablerade sanningar, utmanas tänka nytt och tydligt motivera sina ställningstaganden. Det övergripande syftet är att tillvarata den kraft och dynamik som ligger i att varje medarbetare mentalt ”äger” företagets övergripande vision, strategier och mål och förmår översätta dessa till konkreta handlingar i sin egen vardag i stort som smått. 

I arbetet använder vi traditionella workshops, utbildningar, individuellt stöd och mentorskap. En viktig del går ut på att sätta strukturer, mål och uppföljningsprocesser som stödjer den nya riktningen och säkerställer att förändringen inte är kortsiktig.  

Ibland leder samarbetet vidare till ett aktivt styrelseengagemang eller annan form av ledningsstöd. 

Ledarakademin
När det kommer till ledarutveckling så använder vi oss oftast av vårt eget program Ledarakademin.
Följ länken nedan till Ledarakademins hemsida och läs mer>>

Behovet av verksamhetsnära och praktisk ledarutveckling som vilar på en gedigen teoretisk grund har aldrig varit större än idag. Ledarakademin har formats för att skapa en arena där flera företag har en möjlighet att vara med och gemensamt forma en företagsanpassad ledarutveckling på ett mycket kostnads- och tidseffektivt sätt.